JOINT
משרד הכלכלה לוגו

מי אנחנו

מנהלת הצמיחה הוקמה כגוף ביצוע ליישום התכנית הלאומית לצמיחה  כלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה

המנהלת קמה כמיזם משותף של משרד הכלכלה והתעשייה וג'וינט תבת, ושמה לעצמה כמטרה את האצת הצמיחה הכלכלית במשק הישראלי בשנים הקרובות. המהלך המתודולוגי מבוסס על מימוש מודל הקלאסטרים התחרותיים של פרופ' מייקל פורטר אשר נוסה בהצלחה רבה ברחבי העולם.

המנהלת פועלת לגיבוש ויישום מדיניות צמיחה באמצעות שותפות בין הסקטור העסקי, משרדי הממשלה השונים, האקדמיה וכלל השחקנים באקו-סיסטם. המנהלת פועלת לגיבוש מדיניות ממשלתית תומכת שתאיץ מהלכי צמיחה של המגזר העסקי לטובת כלל אזרחי ישראל.

חזון ומטרות

גידול התוצר
והפריון במשק

הגדלת היקף הייצוא של המשק הישראלי

ניצול מיטבי של משאבי המשק כולל פיזור ופיתוח אזורי וסקטוריאלי

הרחבת היקף ההשקעות מחו"ל במשק הישראלי

פיתוח כלכלי אזורי בהתאם ליתרונות יחסיים

התוכנית הלאומית
לצמיחה כלכלית

משרד הכלכלה והתעשייה משיק את התוכנית הלאומית לצמיחה כלכלית כחלק מפיתוח החזון הכלכלי למדינת ישראל: מעבר מתפיסה של יחסי תן-קח בין שני צדדים, להובלה על ידי המגזר העסקי והרתמות מלאה של הממשלה לתמוך ולסייע בהתאם לצרכים הספציפיים של הפעילויות הכלכליות בהן המשק מתמחה.

התוכנית מבוססת על תיאוריית הקלאסטרים התחרותיים, על פי מודל פורטר שנחלה הצלחה רבה באזורים רבים בעולם ומטרתה להאיץ את צמיחת המשק הישראלי.

קלאסטר:

ריכוז של גורמים, לרבות עסקים, חברות, מוסדות ושחקנים, המקיימים קשרים כלכליים זה עם זה ופיתחו התמחות במשאבים, שירותים ומיומנויות ייחודיות הנוגעים לפעילות כלכלית מסוימת.

במהלך שנת 2023, פעלו צוות מומחים המשותף למשרד הכלכלה והתעשייה וצוות חוקרים מאוניברסיטת הרווארד – מאסכולת פרופסור מייקל פורטר –  שחקרו את המשק הישראלי והתאימו את התיאוריה הכלכלית הגלובלית לתוכנית יישומית לטובתו.

קיומם של קלאסטרים מוביל לתוצאות כלכליות חיוביות

מנהלת הצמיחה | 2024

איסוף, מיפוי וניתוח נתונים ממאגרי מידע מגוונים. מנהלת הצמיחה מפתחת מערכת מתקדמת, מבוססת בינה מלאכותית, בעלת יכולות עיבוד ותחקור נתונים והנגשתם לשחקנים השונים במשק.

פיתוח, שימור וחיזוק האקו-סיסטם הקלאסטרי על כל חלקיו ורבדיו.

פיתוח ועדכון כלים להתערבות ממשלתית ושותפויות רב מגזריות לשם פיתוח כלכלי ועידוד השקעה בקלאסטר.

קידום ועדכון שווקים חדשים וחשיפת החברות והמוצרים הישראליים בקלאסטר להזדמנויות ושווקים בשוק הגלובאלי.

מנהלי הקלאסטרים

ראש מנהלת הצמיחה, שלמה לוי
על אסטרטגיה וחזון - יחד עם ג'וינט תבת

שותפים אסטרטגים

צרו קשר